Co-ouderschap en fiscaliteit   (2014 http://financien.belgium.be/nl/particulieren/gezin/)

1. Ik ben gescheiden van mijn echtgenoot of partner. Wie krijgt het belastingvoordeel voor kinderen ten laste?
Indien u uw kinderen ten laste heeft, heeft u recht op een belastingvoordeel in de vorm van een verhoging van de belastingvrije som. In principe kan dat voordeel enkel worden toegekend aan de ouder bij wie de kinderen hun fiscale woonplaats hebben. Onder bepaalde voorwaarden kan het belastingvoordeel voor kinderen ten laste echter worden verdeeld onder de ouders. Dat is de zogenaamde fiscale co-ouderschapsregeling. De volgende 4 voorwaarden moeten samen vervuld zijn:
 1. u en de andere ouder maken geen deel uit van hetzelfde gezin
 2. u en de andere ouder oefenen samen het ouderlijk gezag uit over uw gemeenschappelijke kinderen
 3. de huisvesting van deze kinderen is gelijkmatig verdeeld over u en de andere ouder op grond van
  • een - uiterlijk op 1 januari van het aanslagjaar uitgesproken - rechterlijke beslissing waarin uitdrukkelijk vermeld is dat de huisvesting van de kinderen gelijkmatig verdeeld is over beide ouders en dat er een gezamenlijke uitoefening is van het ouderlijk gezag
  • een overeenkomst (onder vorm van een onderhandse overeenkomst of verleden voor een notaris) die ofwel geregistreerd wordt bij een bevoegd registratiekantoor ofwel gehomologeerd wordt door een rechterlijke beslissing. Dat moet uiterlijk gebeurd zijn op 1 januari van het aanslagjaar. In deze overeenkomst staat uitdrukkelijk vermeld dat
   • de huisvesting van de kinderen gelijkmatig verdeeld is over beide ouders en
   • zij bereid zijn om de toeslagen op de belastingvrije som voor de betrokken kinderen te verdelen
 4. noch u, noch de andere ouder trekken voor uw gemeenschappelijke kinderen onderhoudsuitkeringen af
2.   Welke belastingvoordelen voor kinderen ten laste kunnen onder de ouders worden verdeeld? Wanneer de belastingvoordelen worden verdeeld, worden de toeslagen op de belastingvrije som voor kinderen ten laste voor de helft aan elke ouder toegekend. Deze toeslagen worden vastgesteld zonder rekening te houden met de eventuele andere kinderen in het gezin waarvan zij deel uitmaken. 
 
Onderstaande tabel vermeldt de bedragen van het belastingvoordeel voor aanslagjaar 2014 (inkomsten 2013) op basis van het aantal kinderen dat ten laste is:

Toeslag op de belastingvrije som Bedrag voor 1 kind ten laste € 1.490 voor 2 kinderen ten laste € 3.820 voor 3 kinderen ten laste € 8.570 voor 4 kinderen ten laste € 13.860 voor meer dan 4 kinderen ten laste toeslag per kind boven het 4de € 13.860   € 5.290 Een toeslag van 550 euro (aanslagjaar 2014, inkomsten 2013) voor elk kind jonger dan 3 jaar wordt voor de helft toegekend aan de ouder die geen uitgaven voor de opvang van de kinderen in kwestie aangeeft. Een toeslag van 1.490 euro (aanslagjaar 2014, inkomsten 2013) wordt ook toegekend aan de ouder die de helft van het belastingvoordeel voor kinderen ten laste krijgt, op voorwaarde dat hij alleen wordt belast. Let op: gehandicapte kinderen tellen voor twee voor de bepaling van de toeslag op de belastingvrije som.

3.  
Voor welke kinderen is de verdeling van het belastingvoordeel mogelijk?
De verdeling van het belastingvoordeel is enkel mogelijk voor uw niet-ontvoogde minderjarige en gemeenschappelijke kinderen d.w.z. kinderen die u heeft met uw vroegere echtgenoot of ex-partner. Het stelsel is dus niet van toepassing voor kinderen die u gekregen of geadopteerd heeft met een andere persoon dan uw ex-echtgenoot of ex-partner. Opgelet!
Zijn eveneens uitgesloten van de verdeling van het belastingvoordeel:
o    uw kleinkinderen en achterkleinkinderen o    de kinderen die u heeft opgevangen toen u nog een koppel vormde met uw ex-echtgenoot of ex-partner

4.  
Hoe moet ik mijn aangifte invullen wanneer het belastingvoordeel voor kinderen ten laste tussen mij en mijn ex-partner moet worden verdeeld?
o    Als de kinderen fiscaal te uwen laste zijn en de helft van het belastingvoordeel moet toegekend worden aan de andere ouder, vul de rubriek B 2 (vak II) in. o    Als de kinderen fiscaal niet te uwen laste zijn en de helft van het belastingvoordeel aan u moet toegekend worden, vul de rubriek B 3 (vak II) in.  Let op: U moet een afschrift van de overeenkomst of van de rechterlijke beslissing ter beschikking houden van de administratie.

5.  
Is de verdeling van het belastingvoordeel voor kinderen ten laste alleen van toepassing op uit de echt gescheiden personen?
Neen. De maatregel heeft betrekking op ouders die geen deel uitmaken van hetzelfde gezin. Het gaat dus niet alleen om uit de echt gescheiden ouders. Ouders die een feitelijk gezin vormden, wettelijk samenwonenden of getrouwde ouders die feitelijk gescheiden zijn en ouders die van tafel en bed gescheiden zijn, hebben ook recht op de verdeling. Het is dus ook mogelijk om het belastingvoordeel tussen ex-echtgenoten of ex-partners te verdelen, indien een van de ouders of zelfs beide ouders een nieuw huwelijk aangaan of een ander feitelijk gezin vormen. Voorbeeld: 
 
Mevrouw A en Meneer B zijn uit de echt gescheiden en hebben een zoon C.
 
Mevrouw A hertrouwt met Meneer D.
 
Een tussen Mevrouw A en Meneer B gesloten overeenkomst die op 15 december 2013 geregistreerd is, verduidelijkt onder meer dat de huisvesting van zoon C gelijkmatig verdeeld is over A en B en dat A en B bereid zijn de toeslagen op de belastingvrije som voor C te verdelen. Noch A, noch B, trekken onderhoudsuitkeringen af voor C.

In dat geval zal het stelsel van de verdeling van het belastingvoordeel van toepassing zijn voor aanslagjaar 2014 (inkomsten 2013).


6.  
Kan ik tegelijkertijd de kosten voor kinderopvang die ik voor een kind heb fiscaal aftrekken en de verdeling van het belastingvoordeel voor dat zelfde kind genieten?
Ja. Bij fiscaal co-ouderschap mag elke ouder, onder bepaalde voorwaarden, zijn kosten voor kinderopvang voor kinderen jonger dan 12 jaar (of 18 jaar indien het kind een zware handicap heeft *), aftrekken. Voor aanslagjaar 2014, inkomsten 2013, bedraagt het maximum af te trekken bedrag 11,20 euro per opvangdag en per kind. Is dat kind jonger dan 3 jaar, dan heeft de ouder die zijn kosten voor kinderopvang niet aftrekt, recht op een verhoging van de belastingvrije som.  

7.  
Kan ik tegelijkertijd de onderhoudsuitkeringen die ik voor een kind betaal fiscaal aftrekken en de verdeling van het belastingvoordeel voor dat zelfde kind genieten?
Neen. 
 
Indien u of de andere ouder onderhoudsuitkeringen aftrekt voor een kind, kan het belastingvoordeel voor dat kind niet over de ouders verdeeld worden.
Tweehuizen.ouders
Twee ouders beheren de kosten. De ouders beheren samen alle gezamenlijke kosten. Vader of moeder heeft het kind fiscaal ten laste  
1. Moeder/vader heeft het kind fiscaal ten laste. Het officiële adres van het kind is bij moeder/vader. Moeder/vader ontvangt en behoudt alle voordelen door een kind fiscaal ten laste te hebben. (Moeder/vader heeft meestal als belangrijkste voordeel een aanvullende belastingvrije som per kind fiscaal ten laste, waardoor moeder/vader maandelijks minder bedrijfsvoorheffing moet betalen, waardoor het maandelijks netto loon van moeder/vader stijgt.)   2. Moeder/vader heeft het kind fiscaal ten laste. Het officiële adres van het kind is bij vader/moeder. (Als u geen conflict hebt over wie het kind fiscaal ten laste heeft, dan kunnen de belastingen aanvaarden dat het officiële adres van het kind niet bij de ouder is die het kind fiscaal ten laste heeft. Als u een conflict hebt en u beiden het kind fiscaal ten laste wilt, dan kunnen de belastingen beslissen dat het kind fiscaal ten laste is van de ouder bij wie het kind zijn officiële adres heeft.)  
3. Vanaf het jaar jaar is het kind fiscaal ten laste van moeder/vader en heeft het kind haar/zijn officiële adres  bij moeder/vader (tot en met 1 januari van het daaropvolgende jaar), gedurende aantal jaren. Op de bijeenkomst van september van het jaar jaar beslissen de ouders of het kind vanaf het volgend jaar gedurende aantal jaren fiscaal ten laste komt van vader/moeder en zijn officiële adres bij vader/moeder heeft. Zonder schriftelijke overeenkomst blijft het kind fiscaal ten laste van moeder/vader. (Als u een conflict hebt en u beiden het kind fiscaal ten laste wilt, dan gebruiken de belastingen de volgende regel: 'Bij verblijfsco-ouderschap is het kind fiscaal ten laste van de ouder bij wie het kind op 1 januari van het aanslagjaar zijn officiële adres heeft.')  
4. De ouders hebben jaarlijks afwisselend het kind fiscaal ten laste. Het kind woont officieel jaarlijks (tot en met 1 januari van het volgende jaar) afwisselend bij moeder en vader. In de even jaren woont het kind officieel bij moeder/vader en heeft moeder/vader het kind fiscaal ten laste. In de oneven jaren woont het kind officieel bij vader/moeder en heeft vader/moeder het kind fiscaal ten laste.  
5. De ouders hebben het kind afwisselend twee jaar fiscaal ten laste. Voor de inkomstenjaren jaar en jaar heeft vader/moeder het kind fiscaal ten laste. Tijdens de twee daaropvolgende inkomstenjaren is dat moeder/vader, dan weer twee jaren vader/moeder, enzovoort. De ouders gaan om de twee jaar in december naar de burgerlijke stand om het officiële adres van het kind vanaf 2 januari van het volgende jaar (tot en met 1 januari van het daaropvolgende jaar) bij de ouder te zetten die het kind fiscaal ten laste heeft. De ouder die binnen de twee jaar/twee jaar regeling door het kind fiscaal ten laste meer belastingvoordeel heeft dan de andere ouder, betaalt hiervoor geen compensatie aan de andere ouder.  
6. De ouders kunnen, in overleg, de regeling ... veranderen. Als een ouder bijvoorbeeld kans maakt op extra financieel voordeel door het kind fiscaal ten laste te hebben, dan kan deze ouder de andere ouder verzoeken om het kind fiscaal ten laste te hebben. In dat geval maken de ouders een nieuwe regeling met een duidelijk overzicht van wie in welke jaren het kind fiscaal ten laste heeft tot en met jaar (beide ouders ondertekenen de regeling). De andere ouder kan een compensatie vragen. Als beide ouders een nieuwe regeling ondertekenen, dan vervangt de nieuwe regeling de voorgaande regeling. Als de andere ouder geen aanpassing wil (zonder daarvoor uitleg te moeten geven), dan blijft de laatst afgesproken schriftelijke en door beiden ondertekende voorgaande regeling doorlopen.  
7. Als een ouder extra financieel voordeel krijgt door het officiële adres van het kind bij hem/haar te plaatsen, dan kunnen de ouders in onderling overleg de regeling voor het officiële adres aanpassen.  
8. Het kind is ingeschreven in de ziekteverzekering (en hospitalisatieverzekering) van de ouder die recht geeft op het beste stelsel. Op datum is dat de ziekteverzekering van vader/moeder. Vader/moeder betaalt de door moeder/vader betaalde gezondheidskosten die (gedeeltelijk) terugbetaald zijn door de ziekteverzekering, aan moeder/vader terug binnen de maand nadat de ziekteverzekering (een deel van) deze kosten aan vader/moeder heeft terugbetaald.   Kostenco-ouderschap met kindrekening  zie Meer - Kindrekening   Kostenco-ouderschap zonder kindrekening  
9. Moeder/vader stort maandelijks, binnen de maand na ontvangst, de helft van de kinderbijslag op de rekening nummer van vader/moeder.  
10. Op elke oudervergadering verrekenen de ouders de betaalde (gewone en/of buitengewone) gezamenlijke kosten. Elke ouder betaalt evenveel. Op elke oudervergadering tonen de ouders bewijzen van betaling van de gezamenlijke kost. Het verschil wordt op de bijeneekomst cash betaald.(of Een tegoed wordt binnen de 10 dagen betaald. of Het verschil wordt op de volgende oudervergadering betaald.) (Een kostenregeling waarbij geen enkele ouder onderhoudsgeld betaalt, is meestal fiscaal niet interessant.)  
11. Tijdens het wekelijks mailoverleg n.a.v. een verblijfsovergang, overleggen de ouders over de andere gezamenlijke kosten: Wat moet gekocht worden? Voor welk  maximumbedrag euro? Wie koopt? Hoe en wanneer betaalt de ander zijn bijdrage (de helft)? Eenmaal per maand is er een afrekening; namelijk in de eerste week van elke maand. De ouders vergelijken hun uitgaven en zorgen voor een evenwicht: elke ouder betaalt in elke maand evenveel voor (gewone en buitengewone) gezamenlijke kosten.   Verdeeld of afwisselend beheer  
12. Moeder/vader heeft kind 1 fiscaal ten laste. Vader/moeder heeft kind 2 fiscaal ten laste. (meestal fiscaal niet interessant). Vader/moeder betaalt onderhoudsgeld voor kind 1. Moeder/vader betaalt onderhoudsgeld voor kind 2. (De ouders storten beiden maandelijks het onderhoudsgeld op de kindrekening.)  
13. Moeder/vader draagt en betaalt alle gezamenlijke kosten voor kind 1. Vader/moeder draagt en betaalt alle gezamenlijke kosten voor kind 2. (Een kostenregeling waarin geen enkele ouder onderhoudsgeld betaalt, is meestal fiscaal niet interessant.)  
14. De ouders dragen en betalen jaarlijks afwisselend de gezamenlijke kosten voor een kind. In de even jaren draagt en betaalt moeder/vader alle gezamenlijke kosten voor kind 1 en vader/moeder voor kind 2. In de oneven jaren omgekeerd.  
15. (Kostenco-ouderschap beperkt tot buitengewone gezamenlijke kosten maar met als verschil dat vader en moeder om beurt het kind fiscaal ten laste hebben.) De gewone gezamenlijke kosten worden betaald door de ouder die het kind fiscaal ten laste heeft en de kinderbijslag ontvangt. De buitengewone gezamenlijke kosten worden betaald met geld van de kindrekening. De ouder die maandelijks onderhoudsgeld betaalt, betaalt haar/zijn bijdrage aan buitengewone gezamenlijke kosten in de vorm van een jaarlijks bedrag euro voor onderhoudsgeld dat hij (zij) in januari overschrijft op de kindrekening, met vermelding 'onderhoudsgeld voor extra noodzakelijke kosten'.